Salgs- og leveringsbetingelser

Tilbud og antagelse af ordre
Tilbud fra RC Company er ikke forbindende, med mindre andet er skriftligt tilkendegivet. En ordre er først bindende antaget af RC Company, når den skriftligt er endeligt bekræftet.

Priser
Alle priser er ekskl.moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og sortiments ændringer. Der tages forbehold for prisstigninger på råvarer, ændringer i valutakurser, toldsatser eller indførsel af offentlige afgifter af enhver art, der måtte ligge udenfor RC Company´s indflydelse og som indtræffer efter afsendelse af ordrebekræftelse.

Betalingsbetingelser
8 dage netto fra fakturadato, med mindre andet aftales. Ved overskridelse af betalingsbetingelserne beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned, beregnet fra fakturadato. Fremsendes rykker vil dette faktureres med 150,00 kr. pr. rykker.

Leveringsbetingelser
Alle varer leveres fra Esbjerg, med mindre andet på forhånd er aftalt.

Leveringstid
Den i ordrebekræftelsen nævnte leveringsdato er det tidspunkt hvor varen er fremme hos kunden, med mindre andet er aftalt.

Leveringsafvigelser
RC Company forbeholder sig ret til rimelige tolerancer med hensyn til godstykkelse og kvantum, +/- 10%. Endvidere forbeholder RC company sig ret til mindre variationer i farvenuancer, samt ret til del levering af en ordre hvis ikke andet er aftalt.

Anvendelsen af logoer
Det er købers ansvar at indhente tilladelse til anvendelse af logoer. RC Company kan ikke drages til ansvar for uretmæssig brug af logoer.

Annullering af ordre
Såfremt en ordre produktions mæssigt er igangsat, kan den ikke annulleres.

Force majeure
Enhver ordre noteres under sædvanlige force majeure forbehold, herunder strejke, lock out, krigstilstand, statsindgreb, mangel på transportmidler, vareknaphed, fejl fra fragtfører og speditør samt udeblivelse af leverance fra RC Company´s underleverandører. RC Company kan ikke drags til ansvar for de forsinkelser dette måtte betyde.

Reklamation
Køber er forpligtig til straks ved modtagelsen, at kontrollere at den modtagne leverance er i overensstemmelse med det aftalte. Eventuelle reklamationer må være RC Company i hænde senest 8 dage efter varens levering for at være gyldig. I tilfælde af en berettiget reklamation påhviler det RC Company at tilbagetage, omlevere eller udbedre skaden på varen. Herudover er RC Company ikke forpligtiget til at yde godtgørelse, hverken for direkte eller indirekte tab som køber måtte have lidt. I tilfælde af reklamation på en kundes egne varer, der er leveret til efterbehandling hos RC Company, hæfter RC Company kun for efterbehandlingen – ikke for varen.

Returnering af varer
Varer tages kun retur mod forudgående aftale.

Værneting
Enhver tvist mellem RC Company og kunden afgøres, hvis ikke andet er skriftligt aftalt, ved retten i Esbjerg under anvendelse af dansk ret.

Ejendomsforhold
Varer og ydelser forbliver RC Company´s ejendom indtil det fulde fakturabeløb er indbetalt. Standser køberen sine betalinger eller kommer køberen under konkursbehandling, er RC Company ligeledes berettiget til at fordre det købte udleveret til sig.

Dokumenter
Ved ønske om at RC Company skal udlevere underskrevne dokumenter som blotter vores produktions sted / leverandør skal kunden kunne garantere at oplysningerne ikke bliver videregivet til 3 parts samt at papir bliver behandlet fortroligt. Såfremt dette bliver misbrugt af kunden skal der udbetales erstatning til RC Company for et eventuel tab.